Pravidlá súťaže

ÚPLNÉ OFICIÁLNE PRAVIDLÁ (ĎALEJ LEN "PRAVIDLÁ") SÚŤAŽE "KÓDUJ S OBRAMI"

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže s názvom "Kóduj s obrami" (ďalej len "Súťaž" ) je škola programovania Coding Giants, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Bober s.r.o., so sídlom Torysa 27, IČO: 52 750. Hlavným partnerom súťaže je spoločnosť I SEE IT s.r.o.. Partnermi súťaže sú Kóduj IT o.z., DELL Technologies, sobi o.z., AR Solution s.r.o., Alza.sk s.r.o., Goriffee s.r.o., Robo Technologies, DIGITAL VISIONS, spol. s r. O. Organizátor vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť záujem detí a mládeže o štúdium a prácu v oblasti informačných technológií a stimulácia logického a kreatívneho myslenia prostredníctvom programovania. Téma 1. ročníka "Covid19" reflektuje aktuálnu situáciu na Slovensku. Umožňuje deťom a mladým ľuďom prostredníctvom gamifikácie bojovať s vírusom a proti vírusu a získať nad celou situáciou odstup.

Čas a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. Začiatok súťaže: 1.2.2021 o 10.00. Koniec súťaže: 3.3.2021 o 10.00.

Účasť v súťaži

1. Súťaže sa môžu zúčastniť iba verejné a neverejné základné školy a stredné školy pôsobiace na Slovensku, a sú užívateľom a majú aktívny účet na Facebooku.com; (ďalej len "Účastník"). Súťaž je určená žiakom a študentom týchto škôl vo veku 7 až 19 rokov.

2. Účastník vyhlasuje, že:

- je vzdelávacia a výchovná inštitúcia zaoberajúca sa vzdelávaním a výchovou, na území Slovenskej republiky;

- si prečítal obsah týchto pravidiel a súťaže sa zúčastňuje dobrovoľne;

- súhlasí a prijíma podmienky súťaže a postup pri nárokovaní si ceny a jej prevzatia;

- sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia pravidiel súťaže vrátane Nariadení Facebook;

- súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely účasti v súťaži;

- je registrovaným užívateľom sociálnej siete Facebook;

3. Zamestnanci a spolupracovníci organizátora sa nemôžu zúčastniť súťaže.

4. Podmienkou zaradenia projektu do súťaže je registrácia projektu na tému "Covid19". Projekt musí byť naprogramovaný v prostredí Scratch a publikovaný na www.scratch.mit.edu. Môže to byť počítačová hra, aplikácia, infografika, či vedecké laboratórium.

5. Zo súťaže budú vylúčené osoby, ktoré vo svojom mene zašlú cudzie dielo, dielo už skôr zverejnené alebo skopírovaní, alebo sa pokúsia iným nečestným spôsobom ovplyvniť výsledok súťaže.

Princíp súťaže

1. Každá fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže spĺňa vek pre zaradenie do súťaže, môže v zmysle predchádzajúceho článku prihlásiť do súťaže svoj projekt prostredníctvom nominácie svojej školy.

2. Jedna škola môže zaregistrovať aj viacero projektov. Škola prihlási projekt pod svojím FB účtom prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom na FB stránke školy programovania Coding Giants (ďalej len "Fanpage"). Do komentára uvedie meno žiaka/študenta a link na projekt publikovaný na www.scratch.mit.edu.

3. Súťažný príspevok bude po dobu konania súťaže pripnutý na vrchu Fanpage na www.facebook.sk/codinggiants.

4. Súťaž nie je vytvorená, vedená, spravovaná, podporovaná ani sponzorovaná spoločnosťou Facebook a nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za túto súťaž. Facebook je registrovaná ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.

Zoznam cien

Vážime si každú snahu o programovanie. Projekty bude posudzovať odborná porota zložená z lektorov školy programovania Coding Giants a zástupcov partnerských firiem. Okrem hlavných cien chceme oceniť aj projekty, ktoré zaujmú odbornú porotu napr. po grafickej stránke, majú spoločenský prínos. Okrem žiakov/študentov cenu získa aj škola, ktorá víťazný projekt nominovala.

Prvých 20 registrovaných projektov odmeníme VESELÝMI PONOŽKAMI s vedeckou tematikou od spoločnosti DEDOLES.

1. miesto: 1 x notebook pre žiaka a 1 x notebook pre školu od spoločnosti Dell Technologies
2. miesto: 1 x tablet pre žiaka a 1 x notebook pre školu od spoločnosti Jama Levova
3. miesto: 1 x robot pre žiaka a 1 x robot pre školu od spoločnosti Robo Wunderkind

Vyhlásenie víťazov

Odborná porota zverejní mená víťazov 10. marca 2021.

Prevzatie výhier

hercovia jednotlivých cien budú kontaktovaní organizátorom prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke https://www.codinggiants.sk/index.php/podujatia/sutaz a na FB organizátora. Výhra bude zaslaná priamo do škôl prostredníctvom doručovateľa. Účastníci účasťou v súťaži súhlasia so zaslaním fotodokumentácie o prevzatí ceny emailom na adresu info@codinggiants.sk.

Zodpovednosť

1. Nebezpečenstvo škody na vecných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia.

2. Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu.

3. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.


Všeobecné ustanovenia

1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.

2. Účastníci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v súťaži a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

3. Výhru je možné previesť na inú osobu len so súhlasom organizátora a na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok.


4. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.

5. Organizátor si vyhradzuje právo sporné prípady porušenia pravidiel súťaže posúdiť a prípadne vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý porušil tieto pravidlá a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

6. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.


Osobnostné práva a osobné údaje

1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže, prevádzkovateľovi - organizátorovi, ako je uvedený v čl.1 týchto pravidiel súťaže za účelom vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercov.

2. Účastník súťaže súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže osobné údaje účastníka akcie zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému. Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

3. Účastník súťaže zapojením do súťaže potvrdí, že bol prevádzkovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany prevádzkovateľa, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ poučuje účastníka súťaže, že poskytnutie požadovaných osobných údajov účastníka súťaže je dobrovoľné a účastník súťaže môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese prevádzkovateľa odvolať. Účastníkovi súťaže prislúchajú všetky ostatné práva podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v aktuálnom znení.

4. Ďalej účastník súhlasí s tým, že v médiách a propagačných a reklamných materiáloch môžu byť zverejňované aj zvukové a obrazové záznamy výhercov súťaže, bezplatne.


Pravidlá súťaže

Úplné oficiálne pravidlá súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas konania súťaže k dispozícii na webovej stránke https://www.codinggiants.sk. Prípadné otázky je možné zaslať e-mailom na adresu info@codinggiants.sk. Ako "Predmet" uvádzajte názov súťaže "Kóduj s obrami" a odporúčame uvádzať aj svoje telefónne číslo pre prípadný telefonický kontakt.

Autorské práva

Všetky práva duševného vlastníctva súťaže má organizátor. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom porušovať práva duševného vlastníctva súťaže, najmä:

- kopírovanie, upravovanie a elektronický prenos alebo distribúcia inými metódami súťaže alebo jej častí, ako aj jednotlivé práce a údaje, bez výslovného písomného súhlasu organizátora;


- používanie súťaže spôsobom, ktorý je v rozpore s pravidlami súťaže.

V Toryse 29.1.2021
Bober s.r.o., so sídlom Torysa 27


Naprogramujte si svoju budúcnosť!

Prihláste sa ešte dnes!

Odporúčame z nášho
blogu

Čím chceš byť, alebo ako pomôcť dieťaťu s výberom povolania

Čítať

Pre koho sú kurzy programovania Coding Giants určené?

Čítať

Data Scientist - jedno z najlepších povolaní budúcnosti?

Čítať